Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN WAT TRAKTEER JIJ

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Wat trakteer jij verwerkt van haar klanten. 

Indien je een aankoop doet bij Wat trakteer jij, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Wat trakteer jij, Karmanstraat 9, 4871 KJ Etten-Leur
De functionaris is bereikbaar via info@wattrakteerjij.nl

2. Welke gegevens verwerkt Wat trakteer jij en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw aankoop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres
c)  bankrekeningnummer(s)

2.2 Wat trakteer jij verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van het bestelde product bij Wat trakteer jij;
b)je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen af te wikkelen. 

3. Bewaartermijnen

Wat trakteer jij verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van  maximaal een jaar na jouw aankoop. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd. 

4. Beveiligingsmaatregelenenverwerkers 

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Wat trakteer jij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.  

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Wat trakteer jij gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.  

5. Inzagerecht, verwijdering en vragenklachten

5.1 Via Wat trakteer jij kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Wat trakteer jij zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de Wat trakteer jij.  

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Wat trakteer jij je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de gegevensbescherming. 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@wattrakteerjij.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.  

Winkelwagen